Sukuseuran säännöt

Sukuseura Hujanen-Hujala  säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Sukuseura Hujanen-Hujala. Sen kotipaikka on Iisalmi, ja toimialueena koko maa.
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa
 3. Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään 
  • järjestämällä kokouksia,
  • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
  • selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
 4. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka polveutuu Hujasen tai Hujalan suvun esi-isästä, tai joka on parisuhteen kautta liittynyt tähän sukuun.
 5. Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
 6. Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu.  Hallitus pitää jäsenluetteloa.
 7. Sukukokouksessa  valitaan yhdistyksen puheenjohtaja  ja hallitus.
  • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuudesta yhdeksään hallituksen jäsentä, jotka kaikki ovat erovuorossa sukukokouksessa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Järjestäytyessään hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä tarvittavat toimihenkilöt.
  • Hallitus voi keskuudestaan asettaa työryhmiä erityisten tehtävien hoitamista varten.
  • Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
 8. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 9. Yhdistyksen hallintoa hoidetaan toimikausittain. Toimikausi on pääsääntöisesti kolme vuotta.
 10. Yhdistyksen tilit päätetään toimikausittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle tarkastettaviksi hyvissä ajoin ennen sukukokousta.
 11. Yhdistyksen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa huhti-syyskuun kuluessa toimikausittain, ja on siitä ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla sekä lisäksi pyritty erilaisin viestivälinein saattamaan yhdistyksen jäsenten tietoon.
  • Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
  • Sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:
   1. hyväksytään edellisen toimikauden toimintakertomus,
   2. hyväksytään edellisen toimikauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
   3. vahvistetaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
   4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet,
   5. valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan toimikauden taloutta ja hallintoa,
   6. päätetään seuraavan toimikauden jäsenmaksun suuruus,
   7. päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista
  • Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.
 12. Sukukokouksessa  jokaisella yhdistyksen läsnä olevalla jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksun, on yhtäläinen äänioikeus. Äänestys on avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Mikäli äänet menevät tasan voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt.  Henkilövaalissa tasan mennyt äänestys ratkaistaan arvalla.
 13. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan äänten enemmistö, äänestyksessä annetuista äänistä.
 14. Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla, taikka päätettävä yhdistyksen varojen tai muun omaisuuden luovuttamisesta Sukuseurojen Keskusliitolle tai sitä vastaavalle rekisteröidylle järjestölle.

Nämä säännöt on hyväksytty sukukokouksessa 30.6.2019

Lataa tiedostona: Hujanen_Hujala_saannot